REGULAMIN KLUBU

Regulamin Klubu OPCJA

Pierwszeństwo wejścia do Klubu Opcja mają osoby wpisane na listę Gości oraz członkowie klubu.

Wstęp do Klubu możliwy jest tylko za okazaniem: wcześniej nabytej opaski, zaproszenia lub dla osób będących na liście Gości. Wyjątek stanowią imprezy z nieodpłatnym wstępem.

W przypadku podejrzenia, że dane zaproszenie/opaska/karta klubowa zostało udostępnione osobie trzeciej, kierownictwo zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Klubu Opcja.

Aby zapewnić Gościom przebywającym w klubie bezpieczeństwo i komfort, Klub Opcja zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem czy zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez klub. W przypadku odmowy wstępu i nie uznaniu zaproszenia/rezerwacji, koszty ich zakupu zostanie zwrócony na określonych warunkach – opisanych szczegółowo w pkt. 5.

Zwrot kosztu zakupu biletu, zaproszenia lub przedpłaty za rezerwację odbywa się w dni robocze, przelewem bankowym na wskazane konto, w przeciągu 14 dni i możliwy jest tylko w przypadku, w którym gość nie przejdzie selekcji. Zwrot ceny zakupionego biletu nie uprawnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia w piątki i soboty oraz poniżej 19 roku życia w pozostałe dni tygodnia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do standardu prezentowanego przez klub. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

W przypadku, gdy liczba Gości w klubie, równa będzie przyjętej, dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób, wówczas ze względów bezpieczeństwa, kierownictwo klubu ma prawo odmówić wstępu na teren lokalu.

Na teren klubu nie wolno wnosić jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa Gości klubu.

Goście wchodzący do klubu mogą być poddani kontroli oraz udostępnią do wglądu torby, plecaki lub torebki, w przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu

W trosce o bezpieczeństwo klub chroniony jest przez licencjonowanych pracowników ochrony oraz monitoring w całym klubie.

Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających, zostaną wyproszone z klubu przez pracowników ochrony.

Goście mają obowiązek dostosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników klubu i ochronę odnośnie sytuacji związanych z: przemieszczaniem się ludzi, ewakuacją itp.

W przypadku łamania prawa, regulaminu klubu, niszczenia mienia klubu lub Gości klubu itp., ochrona jest uprawniona do wyproszenia Gościa z terenu klubu lub oddania go w ręce policji. Za szkody wyrządzone w klubie odpowiada sprawca zniszczenia.

Goście klubu mają zakaz wychodzenia z klubu z zakupionymi wewnątrz napojami.

Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

W klubie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego miejscami . W klubie obowiązuje bezwzględny zakaz używania gum do żucia.

Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak np. katastrofa naturalna, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Opcja dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz materiałów dotyczących imprezy.

Odzież wierzchnią należy oddać do szatni. Za rzeczy pozostawione poza szatnią klub nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zagubionej odzieży z winy pracownika, klub odpowiada do kwoty nie wyższej niż 500 zł tylko po okazaniu oryginalnego numerka, na podstawie którego wydawane są okrycia wierzchnie. W przypadku zagubienia numerka należy niezwłocznie poinformować o tym managera klubu. W celu odbioru odzieży w ww. przypadku należy zgłosić się po zakończeniu imprezy lub w dniu następnym. Za zgubiony numerek pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie klubu.

Osoby kupujące bilet, zaproszenie, dokonujące przedpłaty na rezerwację i wchodzące na teren Klubu Opcja akceptują powyższy regulamin.

Kierownictwo Klubu Opcja